เพ่งมองอสังหา ริมทรัพย์ปักษ์ใต้ เมกะโปรเจคดันตลาดโต

ในงานประชุมเหตุการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ซึ่งมีผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆ ในเมืองเที่ยวหลัก มาบอกเล่าเหตุการณ์อบรมนายหน้าอสังหาฟรี
อสังหาฯ พบว่า ปัจจุบันยังคงคึกคัก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ทำให้ เกิดการขยายตัวของอสังหาฯ รองรับสภาพ เมืองที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตไม่ต่างจาก ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมราคาที่ดินเฉลี่ยในจังหวัดนี้ ถือได้ว่ามีราคาสูงเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะราคาที่ดินในหาดใหญ่ หากจะขึ้นโครงการแนวราบก็ยากต่อการพัฒนาให้คุ้มทุน ดังนั้นการขึ้นโครงการจากนี้ ต้องเป็นแนวสูง ทำให้อาคารชุดขยายตัว เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปี 2554 มีอาคารชุดมากถึง 6,000 -7,000 ยูนิต ทั้งนี้ โครงการลงทุนภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย ทั้งตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ระยะทางประมาณ 63.5 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 30,185 ล้านบาท ไม่รวม งบประมาณสำหรับเวนคืน โดยโครงการนี้ มีหน่วยงานรับผิดชอบคือกรมทางหลวง ได้เริ่มสำรวจและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จในช่วงมี.ค.ปีก่อน เริ่มเวนคืนระหว่าง ปี 2561-2563 ก่อสร้างในปี 2563-2565 และคาดว่าจะเปิดใช้บริการในปี 2565 พร้อมกันนี้ ยังมีโครงการพัฒนารถไฟรางคู่ จากปาดังเบซาร์-สุราษฎร์ธานี รวมถึง ยังมีโครงการศึกษาก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ระยะทางรวม 321 กม. แบ่งเป็นช่วงสุราษฎร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่ ระยะทาง 292 กม.ผ่าน 4 จังหวัด มีจำนวนสถานีและที่หยุดรถไฟจำนวนทั้งสิ้น 58 จุด ส่วนช่วง ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ระยะทางรวม 29 กม. วิ่ง 1 จังหวัด มีสถานีในแนวเส้นทาง 7 สถานี ทั้งยังมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ขนาดพื้นที่ 1,218 ไร่ ตั้งอยู่ใน อ.หาดใหญ่ ตั้งเป้าหมายว่า จะมีโรงงานเข้ามาลงทุนในนิคมฯนี้ทั้งสิ้น 70 โรงงานภายในปี 2564 รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท คาดจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปีนี้ “มองว่า ผู้ซื้อยังมีความต้องการอยู่มาก แต่ในด้านความเชื่อมั่น ความพร้อมหรือความมั่นใจต่างๆยังเป็นเรื่องสำคัญ หากธนาคารไม่มั่นใจก็ปล่อยสินเชื่อยาก”

พิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่อบรมนายหน้าอสังหาฟรี
ปฏิบัติงานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด กล่าวถึง ภาพรวมตลาดอสังหาฯสุราษฎร์ธานี ว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภาคใต้ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าจังหวัด ประมาณ 7.2 หมื่นล้านบาทในปีก่อน โดยจ.สุราษฎร์ธานี เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของอาเซียน ทั้งยังได้รับความสนใจจากนักลงทุน รายใหญ่หลายรายที่มองเห็นศักยภาพเช่น สายการบินบางรายที่ตั้งเป้าหมายจะใช้เป็น ฐานเจาะตลาดนี้ รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาล “ในปัจจุบัน จ.สุราษฎร์ธานี แมูว่าจะมีการคูการลงทุนอยู่มาก แต่ยังไม่มีโรงพยาบาล ระดับเกรดเอ จึงทำใหูกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สนใจและซื้อที่ดินกว่า 15ไร่ ปรับการออกแบบจากโรงพยาบาล 3 ชั้น เป็น 9 ชั้น เพื่อรองรับการใชูบริการจากกลุ่มนักท่องเที่ยว และผูมีกำลังซื้อค่อนขูงสูง” โดยในปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวมาภูเก็ตกันมาก จึงมีนักท่องเที่ยวบางส่วน มาลงที่สุราษฎร์ธานีและพักค้างคืน โดยส่วนหนึ่งเนื่องจากค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำกว่าการท่องเที่ยวและเข้าพักในภูเก็ต ทำให้การค้าการลงทุนต่างในสุราษฎร์ธานีได้รับอานิสงส์นี้ด้วยโดยถือเป็นรายได้พิเศษ จากการท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะเต่า หมู่เกาะต่างๆ รวมถึง เขาสก

บุญ ยงสกุล นายกสุงสิงอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต กล่าวถึงภาพรวมตลาดอสังหาฯว่า โครงการจัดสรรตามใบอนุญาตลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ โดยมองในว่า 2-4 ปี เป็นระยะเวลาการดูดซับของตลาดอสังหาฯภูเก็ตในปัจจุบัน สำหรับภาพรวมความต้องการเข้าพักตลาด อพาร์ตเมนท์ โรงแรมในโซนที่เหมาะสม ปัจจุบันอยู่ที่ 11% เมื่อเทียบกับซัพพลาย ที่อยู่ที่ประมาณ 9% หรือมีน้อยกว่าความต้องการ จึงมีความน่าสนใจ ค่อนข้างมากหากผู้ประกอบการรายใด สนใจจะทำตลาดอพาร์ตเมนต์ เพื่อ เจาะความต้องการเหล่านี้ “ภูเก็ตยังมีโครงการก่อสรูงที่น่าสนใจจะเขูมาประตูนตลาด เช่น โครงการท่าเรือน้ำลึก ที่กรมธนารักษ์ไดูเปิดโอกาสใหูเอกชนเขูไปประมูลพัฒนา รวมถึงโครงการรถไฟรางเบาที่วิ่งบนถนนเพื่อลดการบดบังทัศนียภาพ รวมถึงการแกูปัญหาการจราจรดูวยการสรูงอุโมงค์เพิ่มเติม หลังจากก่อนหนูนี้ มีโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐต่างๆ เช่นการขยายสนามบิน” ทั้งนี้ ภาพรวมความหนาแน่นของประชากรในภูเก็ตเป็นอันดับ 5 ของ ประเทศ ด้านรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าจังหวัดในปีก่อนอยู่ที่ประมาณ 3.2 แสนล้านบาท มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 8.2 หมื่นห้อง การใช้จ่ายนักท่องเที่ยว ต่อคนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.4 หมื่นบาท มีอัตราการเข้าพัก 1.44 วัน เมื่อเทียบกับกระบี่ พักเฉลี่ย 5 วันต่อคนต่อทริป นักท่องเที่ยว เริ่มเปลี่ยนเป็นแบบท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) มากขึ้น เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวจากตลาดใหม่ๆ มากขึ้น เช่น อินเดีย เมียนมา คาซัคสถานมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น นักธุรกิจเจ้าของกิจการ

Read related post at ส่องอสังหาฯปักษ์ใต้ เมกะโปรเจคดันตลาดโต.

จ่อรีดภาษีลาภลอยส่วนต่างมูลค่าเนื้อที่5%

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้ดูแลฝากขายที่ดิน
ออฟฟิศเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอาจตัดสินใจเก็บภาษีลาภลอย หรือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินฉบับใหม่ที่จะเรียกเก็บจากผู้ที่ได้รับอานิสงส์จากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดย สศค.เสนอให้เก็บภาษีที่ดินจากส่วนต่างของราคาระหว่างก่อนที่จะมีโครงการพื้นฐานและหลังจากที่มีโครงการลงพื้นฐานสร้างเสร็จแล้ว หากส่วนต่างของราคาที่ดินมีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท ต้องเสียภาษีในอัตรา 5% เฉพาะกรณีที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ หรือมีการทุบตึกเก่าเพื่อสร้างตึกใหม่ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ กระทรวงการจัดการเงินได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวและตรงกับแนวคิดของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แต่การจะเก็บภาษีที่ดินใหม่ หรือภาษีลาภลอยหรือไม่ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและต้องเสนอให้ รมว.คลังพิจารณาก่อน เนื่องจากขณะนี้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก็เป็นกฎหมายเรื่องที่ดินอีกฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. หากออกมาพร้อมๆกันทั้ง 2 ฉบับ จะกลายเป็นภาระของประชาชน

“แนวทางเก็บภาษีคือ จะเก็บภาษีในอัตรา 5% ของส่วนต่างราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาราคาจากที่ประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ เช่น ก่อนหน้าที่จะมีโครงการรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน ราคาที่ดินแปลงนี้ 100 ล้านบาท และเมื่อโครงการสร้างเสร็จแล้ว ราคาประเมินที่ดินใหม่เพิ่มเป็น 150 ล้านบาท ส่วนต่างของราคาที่เพิ่มต้องเสียภาษีในอัตรา 5% แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน”

สำหรับกรณีที่อยู่อาศัย หรือเจ้าของเดิมไม่ได้ขายที่ดินแปลง จะไม่เสียภาษี เช่นเดียวกับดักฝากขายที่ดิน
พื้นดินที่ได้รับมรดกตกทอด ก็จะไม่เสียภาษีที่ดินในอัตรา 5% เพราะไม่ได้มีการนำที่ดินไปสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.ที่ดินใหม่ฉบับนี้ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการ แต่จะใช้ชื่อ พ.ร.บ.ลาภลอยไปก่อน โดยภาษีใหม่ฉบับนี้หากมีผลบังคับใช้จะไม่มีผลย้อนหลัง กรณีที่โครงการลงทุนสร้างเสร็จแล้ว แต่จะใช้กับโครงการลงทุนที่อยู่ ระหว่างก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการอนุมัติ ที่ดินที่เข้าข่ายเสียภาษี อาจแบ่งตามเส้นรัศมีโดยรอบ สถานีรถไฟฟ้า 3 กิโลเมตร (กม.) ถนนหรือทางด่วน จะคิดจากจุดขึ้น-ลง 3-4 กม. เป็นต้น กรณีนี้ ต้องพิจารณาถึงที่ดินตาบอดด้วย เช่นที่ดินที่ติดกับสะพาน เป็นต้น เพราะทำให้ราคาที่ดินมีมูลค่าลดลงได้

Read more post at จ่อรีดภาษีอากรลาภลอยส่วนต่างมูลค่าเนื้อที่5%.

แนวทางต้านทาน กับ ” สัตว์ร้าย ” ฤดูฝน

ภัยที่แฝงอยู่ในสายฝนอันชุ่มฉ่ำ นอกเหนือจากโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระมัดระแวดระวังอบรมนายหน้าอสังหาฟรี
แล้ว เรายังต้องพยายามรักษาตัวให้รอดพ้นจากบรรดาสัตว์มีพิษที่หลั่งไหลมากับสายน้ำในช่วงฤดูฝน เมื่อมันพร้อมใจกันยกพลขึ้นบก และอาจจะยึดพื้นที่ชื้นตามซอกมุมต่างๆในบ้านของเราเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัยของมัน มาดูกันว่าสัตว์ร้ายที่ว่ามีสัตว์อะไรบ้างและแต่ละประเภทเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไร

สิ่งมีชีวิตเลื้อยคลานอื่นๆ
แม้จะเป็นสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปที่ไม่มีพิษมีภัย เช่น กิ้งก่า หรือตุ๊กแก เพียงแค่หนีน้ำมาหาที่ปลอดภัยอาศัยอยู่ แต่ถ้าหากเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มเข้าครอบครองพื้นที่จริงจัง ถึงเวลานั้นอาจจะสายเกินแก้ไข

การป้องกัน
-สำหรับวิธีการป้องกันสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษเบื้องต้นที่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เริ่มจากการเก็บกวาดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะสวนรอบบ้าน ต้นไม้ใบหญ้าที่มีความชื้นสูง ยิ่งรกครึ้ม ยิ่งเหมาะจะเป็นที่ซุกซ่อนตัวของสัตว์ต่างๆ ดังนั้น ในช่วงฤดูฝนเราควรดูแลรักษาความสะอาดและตรวจตรารอบบ้านเป็นพิเศษ
-สำรวจช่องว่างหรือรอยแตกต่างๆที่เป็นทางผ่านของสัตว์ต่างๆ โดยพยายามปิดช่องว่างเหล่านั้น เช่น การแถบยางปิดช่องว่างใต้ประตู หรือการหาตะแกรงถี่ๆ ปิดด้านบนของรูระบายน้ำ เช่น ห้องน้ำ หรือห้องครัว
-การนำของใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การใช้พริกป่น และใบสะระแหน่แห้งอุดรู การโรยผงฟูตามทางเดินของมด และ การนำปูนขาวโรยรอบบ้าน ซึ่งสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่มักจะหลบหลีกให้กับฤทธิ์ด่างของปูนขาว

แมงป่องและตะขาบ
ส่วนใหญ่แมงป่องมักหนีน้ำเข้ามาอยู่สึงตามมุมพื้นในห้องน้ำ ห้องครัว ตู้รองเท้าหรืออาจจะซุกตัวอยู่ในรองเท้า และผ้าขนหนูได้ ซึ่งพิษของมันอยู่ที่ปลายหาง ถ้าโดนต่อยจะปวดทรมานมาก และผิวบริเวณนั้นจะบวดแดงและแสบร้อน ยิ่งไปกว่านั้น หากแพ้พิษแมงป่อง ผู้ที่ถูกต่อยอาจจะมีอาการปวดหัว ไข้สูง อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว และอาการชัก น้ำเข้าปอด ทั้งยังสามารถเสียชีวิตได้จากอาการหัวใจล้มเหลวและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้

ขณะที่ตะขาบมักออกมาตอนกลางคืน และชอบอยู่ตามซอกมุมห้องน้ำเช่นเดียวกับแมงป่อง ซึ่งพิษของตะขาบอยู่ที่เขี้ยวบริเวณปล้องแรกของลำตัว ถ้าโดนกัดจะมีรอยเขี้ยวเป็นจุดเลือด 2 จุด ลักษณะแผลเป็นรอยไหม้ บวมแดง ปวด ร้อน อาเจียน ปวดหัว และมึนงง ซึ่งอาจจะทำให้เป็นอัมพาตและทำให้เสียชีวิตได้หากผู้ที่ถูกกัดแพ้พิษตะขาบ

การป้องกัน
-นำผงอบเชยโรยรอบบ้านหรือใช้น้ำมันเครื่องเก่านำมาราดแทนผงอบเชยได้
-สำรวจและซ่อมแซมรอยแตกรอบบ้าน เพื่อไม่ให้แมงป่องหรือตะขาบใช้รอยแตกเป็นทางเข้าออกของมัน

งู
อสรพิษร้ายที่ต้องระวังเป็นอันดับต้นๆ ในช่วงฝนชุก เพราะมันมักจะหนีน้ำเข้าบ้านของเรา ไม่เพียงซอกมุมของบ้าน แต่ยังแฝงตัวอยู่ในรองเท้าหรือติดอยู่ในท่อโถชักโครก หากเราพลาดพลั้งทำร้ายมันโดยไม่รู้ตัวก็อาจจะถูกมันจู่โจมเพียงเพื่อป้องกันตัว โดยเฉพาะงูบางชนิดที่มีอันตรายและพิษร้ายแรงถึงแก่ชีวิต เช่น งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม เป็นต้น

การป้องกัน
-ใช้ยากันงูราดรอบบ้านช่อง โดยสามารถหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายทั่วไป หรือผสมยาเอง โดยใช้กำมะถันบดเป็นผงผสมน้ำและนำไปราดรอบบ้านหรือใช้ยากันงูป้องกันบ้าน
-สำรวจบริเวณที่งูอาจจะเล็ดรอดเข้ามาได้ และติดต่อช่างให้ติดตั้งตะแกรงป้องกันช่องทางเข้าของงู
-เราสามารถป้องกันงูถาวรตั้งแต่เริ่มสร้างบ้าน ด้วยการทำรั้วบ้านเป็นผนังทึบสูงกว่า 80 เซนติเมตร และยกพื้นบ้านให้สูงจากพื้นดินมากกว่า 1 เมตร โดยปิดขอบล่างของประตูหน้าบ้านให้มิดชิด
-สุนัขสามารถช่วยเตือนภัยจากสัญชาตญาณระวังภัยของมัน ทำให้มันส่งสัญญาณเตือนให้เราล่วงรู้ได้

Read more post at แนวทางกำราบ กับ ” สัตว์ร้าย ” หน้าฝน.

“โจ”ยังไม่ปลื้ม! แม้พีทีทีซิวแชมป์ไทยลีก2เลกแรก

“โค้ชโจ” ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น กุนซือพีทีที ระยอง ยอมรับไม่ค่อยปลื้มกับสไตล์การเล่นของพลังเพลิง แม้เพิ่งพาทีมเข้าป้ายคว้าแชมป์ลีก พระรองในเลกแรกมาครอง

แม้ว่าทัพ “พลังเพลิง” พีทีที ระยอง จะเข้าป้ายคว้าแชมป์ในศึกไทยลีก 2 เลกแรก หลังเปิดบ้านเอาชนะ นครปฐม ยูไนเต็ด 3-1 เก็บเพิ่มเป็น 32 คะแนน ทำให้แซง ประจวบ เอฟซี ขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงในนัดส่งท้าย แต่ทว่า “โค้ชโจ” ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น กุนซือหนุ่มไฟแรง ยอมรับว่ายังไม่พอใจ โดยเฉพาะเรื่องเกมรับและเกมรุกที่ต้องมีความสมดุลมากกว่านี้

“ผมพอใจในระดับหนึ่ง แต่เรื่องวิธีการเล่นยังไม่พอใจร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้ว่าเราจะยิงประตูได้เยอะก็จริง แต่ความสัมพันธ์ในเกมรุกและความหลากหลายยังมีไม่มากพอ ส่วนเกมรับก็ยังเสียประตูค่อนข้างง่ายและต้องเสียเกือบทุกเกม โดยในช่วงพักเบรกนี้เราก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหากันต่อไป เพื่อทำให้ความสมดุลของเกมมีมากขึ้น”

อรัญประเทศ “โค้ชโจ” ยังได้เผยถึงเรื่องเสริมทัพในเลกสองอีกว่า “ภายในสัปดาห์นี้เราจะเรียกประชุมทีมงานสตาฟฟ์โค้ชเพื่อวางแผนการทำทีมในเลกสองและเรื่องตัวผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเสริมทีม โดยเราจะไม่เน้นปริมาณแน่นอน แต่จะดูว่าตรงไหนที่ขาดหายไป และคนที่เข้ามาจะต้องสามารถยกระดับทีมให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปกว่านี้”

For more content, please visit “โจ”ยังไม่ปลื้ม! แม้พีทีทีซิวแชมป์ไทยลีก2เลกแรก.

“หนุ่ย”พลาดซ้อมเรียก”จักรพันธ์”เสริมช้างศึก

เวลา 17.30 น. นักเตะทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ได้ลงมาสู่สนามเกียรติธานี รีสอร์ท เพื่อทำการลงซ้อมมื้อแรก โดย มิโลวาน ราเยวัช กุนซือใหญ่ของทีม ได้ลงมาพูดคุยกับทีมงานก่อน อย่างไรก็ตามการฝึกซ้อมครั้งนี้ ศราวุฒิ มาสุข ปีกขวาจาก บางกอกกล๊าส เอฟซี ได้พลาดลงซ้อม เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเล่นงาน

“เจ้าหนุ่ย”ได้บอกว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางโค้ชใหม่ (มิโลวาน ราเยวัช) ครับที่ยังให้โอกาสผม จริงๆแม้ผมจะกลับมาลงเล่นได้ แต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ ตอนนี้ยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณเดิมที่ข้อเท้าครับ ซึ่งปรึกษากับทีมแพทย์ที่นี่แล้วว่าต้องพักประมาณ 6 สัปดาห์ถึงจะร้อยเปอร์เซนต์ สุดท้ายเลยตัดสินใจถอนตัวครับ เพราะเหมือนผมรู้ตัวเองอยู่แล้ว ที่สำคัญก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ผู้เล่นที่สภาพร่างกายดีกว่าเราด้วย แต่ก็หวังว่าจะมีโอกาสมารับใช้ทีมชาติไทยใหม่ครับ”

บริการโทรต่างประเทศ ราคาประหยัด จากการขอถอนตัวของ ศราวุฒิ มาสุข ทำให้ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ตัดสินใจเรียกตัว จักรพันธ์ แก้วพรม เข้ามาเสริมทีม ซึ่งจะทำการรายงานตัวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย วันที่ 30 พ.ค.นี้ เวลา 12.00 น. ก่อนตามมาสมทบที่ เกียรติธานี คันทรี คลับ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปอุ่นเครื่องพบกับ ทีมชาติอุซเบกิสถาน ภายใต้ปฏิทินฟีฟ่าเดย์ วันที่ 6 มิ.ย.60 ต่อด้วยเปิดบ้านพบกับ ทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ในฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 12 ทีมสุดท้าย นัดที่ 8 วันที่ 13 มิ.ย.60 ต่อไป

Please visit “หนุ่ย”พลาดซ้อมเรียก”จักรพันธ์”เสริมช้างศึก for more detail.

ลินการ์ดเชื่อผีเจ๋งพอลุ้นซิวแชมป์ลีกซีซั่นหน้า

เจสซี่ ลินการ์ด มิดฟิลด์ลูกหม้อของ แมนฯ ยูไนเต็ด เชื่อ ทีมมีศักยภาพเจ๋งพอที่จะขึ้นไปลุ้นแชมป์ศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ซีซั่นหน้า ขอแค่เปลี่ยนผลเสมอมากมายนับไม่ถ้วนใน โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ให้เป็นการคว้าชัยชนะ รับรองได้ลุ้นสนุกชัวร์

เจสซี่ ลินการ์ด กองกลางตัวรุกของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่า ต้นสังกัดมีศักยภาพดีพอที่จะก้าวไปลุ้นคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีในฤดูกาลหน้า

เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา โชเซ่ มูรินโญ่ ยอดผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกส พา ยูไนเต็ด คว้าดับเบิ้ลแชมป์บอลถ้วยทั้ง อีเอฟแอล คัพ และ ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก มาครอง อย่างไรก็ตามพวกเขาจบอันดับ 6 ใน พรีเมียร์ลีก แพ้ เชลซี ถึง 24 คะแนน และยังไม่สามารถขึ้นไปเบียดลุ้นซิวแชมป์ลีกกับ เชลซี กับ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ได้

แต่ กองกลางทีมชาติอังกฤษ วัย 24 ปี กล่าวผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ยูไนเต็ด ว่าทีมจะมีลุ้นเต็มตัวในซีซั่นหน้า พร้อมกับยกสถิติไร้พ่ายในลีก 25 นัดติดต่อกันเป็นประเด็นสำคัญ โดยระบุว่า “มันแสดงให้เห็นว่าเราศักยภาพที่จะได้อะไรก็ได้ ถ้าเราเปลี่ยนผลเสมอในบ้านให้เป็นชัยชนะ เราก็จะขึ้นไปมีลุ้นแชมป์กับ เชลซี และ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ เรามีทุกอย่างอยู่แล้ว แค่ทำให้ได้อย่างนั้น (ชนะ) ในเกมแข่งขันเท่านั้น”

“ผมคิดว่าการจบท็อปโฟร์ และคว้าแชมป์ลีกเป็นเป้าหมายของเราตอนเปิดฤดูกาล เรารู้ว่าเรามีนักเตะที่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้ แต่มันไม่เป็นแบบนั้น และเราต้องเล่นในเกม ยูโรป้า ลีก เพื่อให้ได้เล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในส่วนของนักเตะแต่ละคน เราสามารถทำได้ดีกว่านี้ และในฐานะทีมเราก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้เหมือนกัน แต่ฟุตบอลเป็นเรื่องของการเรียนรู้ และคุณจะเรียนรู้ในทุกๆ เกมอยู่เสมอ เราจะใช้ประสบการณ์เหล่านี้ในฤดูกาลหน้า”

สมัคร holiday “มันมีเรื่องดีๆ หลายต่อหลายอย่างในฤดูกาลนี้ ผู้จัดการทีมฝึกเราได้ดี และถ้าเราเอาทั้งหมดนี้มาใช้ในฤดูกาลหน้า พร้อมกับยิงประตูให้มากขึ้น, เปลี่ยนผลเสมอเป็นชัยชนะ ผมก็มองไม่เห็นเลยว่าทำไมเราจะลุ้นแชมป์ไม่ได้” ลินการ์ด ระบุ

Read more content at ลินการ์ดเชื่อผีเจ๋งพอลุ้นซิวแชมป์ลีกซีซั่นหน้า.

โบกมือลา!ต๊อตติรับอนาคตยังไม่รู้จะเอายังไง

ฟรานเชสโก้ ต๊อตติ โคตรนักเตะโรม่า เปิดใจตอนนี้ยังไม่รู้อนาคตว่าจะเอายังไง หลังโบกมือลาต้นสังกัดอย่างเป็นทางการในเกมสุดท้ายซีซั่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ระบุเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมรัก และตอนนี้พร้อมที่จะออกผจญภัยครั้งใหม่แล้ว

ฟรานเชสโก้ ต๊อตติ ตำนานกัปตันทีม โรม่า สโมสรชั้นนำแห่งศึกกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี ยอมรับตนยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเอายังไงต่อไป หลังลงเล่นเกมสุดท้ายในฐานะนักเตะ “หมาป่าเหลืองแดง” แมตช์ชนะ เจนัว 3-2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ดาวเตะวัย 40 ปี จบอาชีพการเป็นพ่อค้าแข้งกับทัพ “จัลโล่รอสซี่” อย่างเป็นทางการ หลังลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงต้นครึ่งหลังเกมล่าสุดที่สนามสตาดิโอ โอลิมปิโก้ และช่วยสโมสรอันเป็นที่รักจบฤดูกาล 2016-17 ในฐานะรองแชมป์พร้อมคว้าโควต้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่ม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในฤดูกาลหน้า

ต๊อตติ ซึ่งมีข่าวลือกับหลายๆ สโมสรรวมทั้ง ไมอามี่ เอฟซี ทีมในศึกเมเจอร์ลีก ซอคเก้อร์ (เอ็มแอลเอส) สหรัฐฯ เปิดใจเกี่ยวกับการผจญภัยครั้งใหม่ว่า “ในช่วงเวลานี้ของชีวิต คุณเติบโตยิ่งขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่ผมเคยพูดไปแล้ว และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการตัดสินใจ”

“เวลาค่อยๆ สะกิดเตือนผมว่า -คุณยังสนุกกับกลิ่นของหญ้าอีกต่อไปไหม, แสงแดดแผดเผาใบหน้า ขณะเดียวกันคุณต้องพยายามยิงประตูคู่แข่ง อะดีนาลีนของคุณหมดไปหรือยัง รวมทั้งการฉลองอย่างมีความสุข- มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปิดฉากทุกอย่าง ผมรู้สึกกลัว มันไม่เหมือนความกลัวเวลาที่คุณรู้สึกตอนที่คุณยืนอยู่หน้าประตู ในช่วงที่ต้องรับหน้าที่ยิงจุดโทษ”

D&C diamond & Collagen “ครั้งนี้ผมมองไม่เห็นอะไรที่เกี่ยวกับอนาคตซึ่งมันดูเหมือนรูตาข่ายที่ทะลุผ่านไป สำหรับแฟนบอลทุกๆ คน ผมพร้อมที่จะออกไปผจญภัยครั้งใหม่ การเป็นกัปตันทีมนี้ถือเป็นเกียรติอย่างสูง หัวใจของผมยังคงอยู่กับพวกคุณเสมอ ตอนนี้ผมจะลงบันไดและเข้าไปในห้องแต่งตัวซึ่งเคยต้อนรับผมสมัยที่ผมยังเป็นเด็ก และตอนนี้ผมจะอำลาไปในฐานะผู้ใหญ่เต็มตัว” ต๊อตติ ระบุ

For related article, please visit โบกมือลา!ต๊อตติรับอนาคตยังไม่รู้จะเอายังไง.

แลมพ์สเชื่อความเข้มงวดคอนเต้พาอาซาร์รุ่ง

แฟร้งค์ แลมพาร์ด อดีตยอดมิดฟิลด์ของ เชลซี มั่นใจ การคุมทีมแบบแข้มงวดของ อันโตนิโอ คอนเต้ ช่วยให้ เอแด็น อาซาร์ ไม่ก่อปัญหาตอนซ้อม ชี้ คอนเต้ ต้องเข้ามารับงานในช่วงที่ทีมมีสภาพเลวร้ายสุดๆ

แฟร้งค์ แลมพาร์ด ตำนานกองกลางของ เชลซี สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวที พรีเมียร์ลีก อังกฤษ แสดงความเชื่อว่าการที่ อันโตนิโอ คอนเต้ ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของ “สิงห์บลูส์” มีแนวทางการคุมทีมแบบเข้มงวด เป็นสิ่งที่ทำให้ เอแด็น อาซาร์ ปีกชาวเบลเยียมไม่สร้างปัญหาตอนซ้อม จนช่วยให้เจ้าตัวมีฟอร์มที่ดี

ฤดูกาลก่อน อาซาร์ โดนตำหนิอย่างหนักภายหลังทำประตูในลีกได้เพียง 4 ลูก จากการลงเล่น 31 นัด จนทำให้ทีมจบฤดูกาลด้วยอันดับ 10 ของตารางคะแนน ซึ่งช่วงนั้นเขาก็ตกเป็นข่าวเรื่องย้ายทีมอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ดาวเตะชาวเบลเยียมตัดสินใจที่จะอยู้กับทีมต่อไป ซึ่งฤดูกาลนี้เขาก็เล่นได้สุดยอด ทำไปถึง 16 ประตู จากการเล่นในลีก 36 นัด พร้อมกับเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยให้ เชลซี คว้าแชมป์ลีกมาครอง

โลชั่นผิวขาวที่ดีที่สุด แลมพาร์ด ให้สัมภาษณ์กับ บีบีซี สื่อของเมืองผู้ดีว่า “อันโตนิโอ คอนเต้ เข้ามารับงานในตอนที่ทีมมีสภาพย่ำแย่ ตอนนั้นมันมีบางคนที่ทำผลงานได้ไม่ดีจนมีฤดูกาลที่เลวร้ายที่สุดกับทีม และเขาก็แก้ไขมันได้ ช่วงกลางฤดูกาลมันมีข่าวลือว่า เอแด็น อาซาร์ สร้างปัญหานิดหน่อยตอนซ้อม แต่ คอนเต้ ก็จัดการกับมันได้อย่างทันท่วงที เขาจัดการกับมันด้วยวิธีที่เข้มงวด ก่อนที่จะกอดคอเขาเหมือนเป็นเพื่อนกัน นั่นเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เขาโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้”

Read related post at แลมพ์สเชื่อความเข้มงวดคอนเต้พาอาซาร์รุ่ง.

โลกออนไลน์ลือสนั่น บีจี สนคว้า ชัปปุยส์

กลายเป็นข่าวลือ! ในโลกออนไลน์ สำหรับสโมสรฟุตบอล ”เดอะกล๊าสแรบบิท”บางกอกกล๊าส เอฟซี ทีมอันดับ 4 ที่มี 33 คะแนนและกำลังลุ้นล่าแชมป์ว่ามีประเด็นให้ความสนใจทางด้านของมิดฟิลด์รูปหล่อลูกครึ่งไทย-สวิสอย่าง ชาริล ชัปปุยส์ ดาวเตะทีมชาติไทยและสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี ในการดึงมาร่วมทัพ บู๊ศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก 2017 ในช่วงเลกที่สองห้วงเวลาที่ตลาดซื้อ-ขายเปิดขึ้น ร่วมกับ 2 ทีมยักษ์ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด และ แบงค็อก ยูไนเต็ด แต่ล่าสุดทางด้านของ ”เสี่ยเหน่ง”ศุภสิน ลีลาฤทธิ์ รองประธานสโมสรฯ ได้ออกมาสยบข่าวลือในโลกโซเซียลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้

simpson.viva9988 “เรื่องของการที่สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี มีข่าวพัวพันดึง ชาริล ชัปปุยส์ มาร่วมทีมนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด แม้ว่าทีมยักษ์ใหญ่จะแย่งตัวผู้เล่นรายนี้เข้าไปร่วมทีม แต่ว่าในมุมของสโมสรเราตำแหน่งกองกลางมีนักเตะในตำแหน่งนี้อีกหลายคนที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนกันและการแข่งขันในทีมเลกสองจะสูงขึ้นเพราะผู้เล่นที่หายบาดเจ็บจะกลับมาสู่ทีมอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็น ศิวกร แสงวงศ์,อรรถวิทย์ สุขช่วย รวมไปถึง พีระพงศ์ พิชิตโชติรัตน์ ตำแหน่งตรงกลางถือว่าแน่นเอียดในแง่ของจำนวนผู้เล่นและแง่ของคุณภาพที่มีอยู่ ทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปได้ดี “

Read more article at โลกออนไลน์ลือสนั่น บีจี สนคว้า ชัปปุยส์.

ทีมไหนล่ะ?เอเยนต์ยันอิบราเล่นในยุโรปต่อ

มิโน่ ไรโอล่า นายหน้าของ ซลาตัน อิบราฮิโมวิช ยอดหัวหอก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยันชัด “อิบรา” จะไม่ย้ายไปค้าแข้งนอกทวีปยุโรปแน่นอน พร้อมชี้เจ้าตัวสามารถเล่นได้สบายๆ อีกสองปี

มิโน่ ไรโอล่า เอเยนต์ของ ซลาตัน อิบราฮิโมวิช กองหน้าคนเก่ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวที พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ยืนยันว่า นักเตะในความดูแลของตนจะยังคงอยู่ค้าแข้งในยุโรปต่อไปอย่างแน่นอน

อิบราฮิโมวิช ย้ายมาร่วมก๊วน “ปีศาจแดง” แบบฟรีๆ ด้วยสัญญา 1 ปี เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อน และก็ทำผลงานได้น่าประทับใจสุดๆ ในฤดูกาลนี้ เมื่อกดไปถึง 28 ประตู จากการลงเล่นรวมทุกรายการ 46 นัด

โชเซ่ มูรินโญ่ ผู้จัดการทีม แมนฯ ยูไนเต็ด แสดงความต้องการอย่างชัดเจนว่า อยากขยายสัญญาให้ “อิบรา” อีก 1 ปี แต่ด้วยปัญหาบาดเจ็บรุนแรงที่หัวเข่า ทำให้อนาคตของ “อิบรา” เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งสื่อบางรายชี้ว่า หัวหอกชาวสวีดิชวัย 35 กะรัต อาจจะเลือกย้ายไปค้าแข้งในศึก เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ (เอ็มแอลเอส) สหรัฐอเมริกา ทว่าล่าสุด ไรโอล่า คอนเฟิร์มว่า อิบราฮิโมวิช จะอยู่โลดแล่นในยุโรปต่อไปร้อยเปอร์เซนต์

ที่พักอรัญประเทศ “อิบราฮิโมวิช สามารถเล่นได้อีกสองปีแบบสบายๆ เลย เขาได้รับข้อเสนอเยอะมาก แต่เขาจะอยู่เล่นในยุโรปต่อไปแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์” เอเยนต์คู่ใจของ อิบราฮิโมวิช ระบุ

Please visit ทีมไหนล่ะ?เอเยนต์ยันอิบราเล่นในยุโรปต่อ for more post.